Skip to main content

FQXSFPU0002N : ตรวจพบชนิดโปรเซสเซอร์ที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจพบชนิดโปรเซสเซอร์ที่ไม่ถูกต้อง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องที่แสดงในรายการอุปกรณ์ Server Proven สำหรับระบบนี้ หากมีการระบุโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ถอดโปรเซสเซอร์นั้นหรือเปลี่ยนด้วยโปรเซสเซอร์ที่ไดัรับการสนับสนุน
  2. ตรวจสอบเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของโปรเซสเซอร์นี้และติดตั้งการปรับปรุงนั้น หากมีอยู่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo