Skip to main content

FQXSFPU0004K : ตรวจพบความคลาดเคลื่อนของจำนวนแกนที่รายงานโดยโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าในระบบ

ตรวจพบความคลาดเคลื่อนของจำนวนแกนที่รายงานโดยโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าในระบบ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ตรงกันในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ถูกต้อง
  2. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo