Skip to main content

FQXSFMA0052I : มีการปิดใช้งาน DIMM [arg1] เนื่องจากข้อผิดพลาดใน DIMM [arg2][arg3]

มีการปิดใช้งาน DIMM [arg1] เนื่องจากข้อผิดพลาดใน DIMM [arg2] [arg3]

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ปิดเครื่องและถอดแหล่งพลังงาน A/C
  2. ใส่ DIMM ลงในช่องเสียบที่ระบุตามข้อความเหตุการณ์อีกครั้ง
  3. ต่อแหล่งพลังงาน A/C และเปิดเครื่อง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo