Skip to main content

FQXSFPU0027N : เกิดข้อผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ของระบบในโปรเซสเซอร์ [arg1] Core [arg2] MC bank [arg3] ที่มีสถานะ MC [arg4], MC Address [arg5] และ MC Misc [arg6]

เกิดข้อผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ของระบบในโปรเซสเซอร์ [arg1] Core [arg2] MC bank [arg3] ที่มีสถานะ MC [arg4], MC Address [arg5] และ MC Misc [arg6]

ระดับความรุนแรง

อันตายต่อชีวิต

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ทำการ Virtual Reseat หรือเริ่มต้นระบบ AC เซิร์ฟเวอร์ใหม่
  2. หากเกิดปัญหาขึ้นอีก ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo