Skip to main content

FQXSFIO0018I : IFM: มีการกำหนดค่ามากเกินไปสำหรับโหมดความเข้ากันได้

IFM: มีการกำหนดค่ามากเกินไปสำหรับโหมดความเข้ากันได้

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ