Skip to main content

FQXSFPU0007K : โปรเซสเซอร์มีความถี่ DDR ภายในไม่ตรงกัน

โปรเซสเซอร์มีความถี่ DDR ภายในไม่ตรงกัน

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง DIMM ที่ตรงกันในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหาการกำหนดค่าที่พบ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo