Skip to main content

FQXSFPU0009K : ตรวจพบความถี่ของนาฬิกาภายนอกไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่า

ตรวจพบความถี่ของนาฬิกาภายนอกไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่า

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริมที่ถูกต้องที่แสดงในรายการอุปกรณ์ Server Proven สำหรับระบบนี้ หากไม่ ให้ถอดโปรเซสเซอร์ออกและติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่อยู่ในเว็บไซต์ Server Proven
  2. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ตรงกันในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ถูกต้อง แก้ไขความไม่ตรงกันที่พบ
  3. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo