Skip to main content

FQXSFPU0013K : ตรวจพบรุ่นของโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่า

ตรวจพบรุ่นของโปรเซสเซอร์ไม่ตรงกันสำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่า

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งโปรเซสเซอร์ที่ตรงกันในช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ถูกต้อง แก้ไขความไม่ตรงกันที่พบ
  2. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo