Skip to main content

FQXSFMA0005N : มีหน่วยความจำอยู่ในระบบแต่ไม่สามารถกำหนดค่าได้ โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]

มีหน่วยความจำอยู่ในระบบแต่ไม่สามารถกำหนดค่าได้ โปรดตรวจสอบว่าการกำหนดค่าหน่วยความจำถูกต้อง [arg1]

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า DIMM อย่างน้อยหนึ่งตัวติดตั้งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์
  2. แก้ไขข้อผิตพลาดของหน่วยความจำที่มีอยู่หากมีอยู่
  3. หากไม่มีการบันทึกความผิดปกติของหน่วยความจำในบันทึก และไฟ LED ข้อผิดพลาดขั้วต่อ DIMM ไม่ติดสว่าง ให้ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานขั้วต่อ DIMM ทั้งหมดโดยใช้ Setup Utility หรือ OneCLI Utility
  4. ใส่ DIMM ทั้งหมดใหม่ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้องตามข้อมูลบริการสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
  5. ลบหน่วยความจำ CMOS โปรดทราบว่าการตั้งค่าเฟิร์มแวร์ทั้งหมดจะย้อนกลับเป็นค่าเริ่มต้น
  6. แฟลชเฟิร์มแวร์ UEFI อีกครั้ง
  7. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  8. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo