Skip to main content

ถอดและเปลี่ยนส่วนประกอบของแผงระบบ

หมายเหตุ
 • กระบวนการนี้ควรดำเนินการโดยช่างเทคนิคบริการผู้ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น
 • หากเป็นไปได้ ให้สำรองข้อมูลการตั้งค่าโหนดคอมพิวท์ ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ติดตั้งในโหนดคอมพิวท์ หากต้องการสำรองข้อมูลและคืนค่าการตั้งค่าระบบ โปรดดูที่ สำรองข้อมูลการกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ สำรองข้อมูลการกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ เพื่ออ่านข้อมูลและคำแนะนำ
ก่อนจะเปลี่ยนส่วนประกอบของแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
 3. ค่อยๆ วางส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน (FRU ส่วนประกอบของแผงระบบ) และส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง (โหนดที่บกพร่อง) ไว้ข้างกันบนพื้นผิวระนาบที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
สำคัญ
เมื่อเปลี่ยนส่วนประกอบของแผงระบบ คุณต้องอัปเดตโหนดคอมพิวท์ด้วยเฟิร์มแวร์ล่าสุด หรือคืนค่าเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุด หรือสำเนาของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การอัปเดตเฟิร์มแวร์)

ดู เค้าโครงแผงระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ สวิตช์ และไฟ LED บนแผงระบบ

ในการถอดและเปลี่ยนส่วนประกอบของแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

สำคัญ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเมื่อเปลี่ยนส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง ให้ถ่ายโอนส่วนประกอบภายในระหว่างส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่องและส่วนประกอบของแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทนครั้งละหนึ่งตัว ติดตั้งส่วนประกอบภายในแต่ละตัวในส่วนประกอบของแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทนทันทีหลังจากที่ถอดออกจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 1. ถอดไดรฟ์ ส่วนประกอบไดรฟ์เสริม และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ออกจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง และวางไว้ด้านข้างบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)
  หมายเหตุ
  เมื่อทำการถอดไดรฟ์ ให้จดบันทึกตำแหน่งช่องใส่ไดรฟ์ของไดรฟ์แต่ละชุดที่ถอดออก เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์กลับเข้าช่องใส่ไดรฟ์เดิมได้อย่างถูกต้อง
 2. ถอดฝาออกจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง และติดตั้งลงบนส่วนประกอบของแผงระบบทดแทนในทันที (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝา และ ติดตั้งฝา)
 3. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์จากโหนดคอมพิวท์ทั้งสองตัว (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์) เก็บฝาครอบที่มาพร้อมส่วนประกอบของแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทนเพื่อการอ้างอิง และติดตั้งลงบนส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่องอีกครั้งก่อนส่งคืนส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง
 4. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง ให้ถอดออกและวางไว้ด้านข้างบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดอะแดปเตอร์ RAID)
 5. ทยอยถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ทั้งหมดออกจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง และติดตั้งลงบนส่วนประกอบของแผงระบบทดแทนในทันที (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว และ ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว)
  หมายเหตุ
  ติดตั้งไดรฟ์ในตำแหน่งช่องเดียวกันกับที่ถอดออกไป
 6. ติดตั้งไดรฟ์ ส่วนประกอบไดรฟ์เสริม และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ที่ถอดออกลงในส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)
 7. ถอดแผ่นกั้นลมออกจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง และวางไว้ด้านข้าง (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 8. ถ่ายโอนส่วนประกอบของโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนทั้งหมดจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่องไปยังส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน และ ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน)
  ข้อควรสนใจ
  • ถอดและติดตั้งโปรเซสเซอร์ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น
  • เมื่อทำการถอดหรือติดตั้งโปรเซสเซอร์ ให้ปกป้องช่องเสียบโปรเซสเซอร์อื่นๆ ด้วยฝาครอบช่องเสียบ
  • เมื่อถ่ายโอนโปรเซสเซอร์ไปยังส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน ให้ติดตั้งฝาครอบช่องเสียบในส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่องทันที หลังจากติดตั้งโปรเซสเซอร์ในส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน
 9. ถอด DIMM จากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง และติดตั้งลงบนส่วนประกอบของแผงระบบทดแทนทันที (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอด DIMM และ ติดตั้ง DIMM)
  ข้อควรสนใจ
  • ถอดและติดตั้ง DIMM ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น
 10. ถอดส่วนประกอบที่ติดตั้งทั้งหมดในรายการต่อไปนี้ออกจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง แล้วติดตั้งลงบนส่วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนในทันที:
 11. หากถอดอะแดปเตอร์ RAID ออกจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง ให้ติดตั้งลงในส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID)
 12. ติดตั้งแผ่นกั้นลมในส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งแผ่นกั้นลม) จำเป็นต้องใช้แผ่นกั้นลมเพื่อรักษาการระบายความร้อนของระบบ
  หมายเหตุ
  คลิปยึดบนขั้วต่อ DIMM จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิดเพื่อติดตั้งแผ่นกั้นลม
 13. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ที่คุณถอดออกจากส่วนประกอบของแผงระบบเดิม (ที่บกพร่อง) ลงบนส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
 14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบโปรเซสเซอร์บนส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่องมีฝาครอบช่องเสียบติดตั้งอยู่ จากนั้นให้ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ที่มาพร้อมส่วนประกอบของแผงระบบทดแทนลงบนส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
  หมายเหตุ
  คลิปยึดที่ยึดอะแดปเตอร์การขยาย I/O จะต้องอยู่ในตำแหน่งปิด จึงจะสามารถติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ได้
 15. หากมีแผ่นป้าย ID เปล่าอยู่บนส่วนประกอบของแผงระบบทดแทน ให้ถอดออกและนำไปทิ้ง (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดแผ่นป้าย ID)
 16. ถอดแผ่นป้าย ID ที่มีข้อมูลประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องออกจากแผงด้านหน้าที่ส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่อง และติดตั้งลงในส่วนประกอบของแผงระบบทดแทนทันที (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดแผ่นป้าย ID และ ติดตั้งแผ่นป้าย ID)
  หมายเหตุ
  หากโหนดคอมพิวท์ ของคุณมีแท็ก RFID แสดงว่ามีการติดแผ่นป้าย ID แล้ว
 17. ส่วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนมาพร้อมแท็กระบุการซ่อม (RID) โอนข้อมูลประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องจากส่วนประกอบของแผงระบบที่บกพร่องลงในป้ายบนแท็กระบุการซ่อม โดยเขียนด้วยปากกาหัวเล็กชนิดหมึกติดถาวร จากนั้น วางแท็กในบริเวณช่องเล็กๆ 1 ที่ด้านล่างของส่วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน
  รูปที่ 1. แท็กระบุการซ่อม (RID)
  Repair Identification (RID) tag

หลังจากถ่ายโอนส่วนประกอบไปยังส่วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งโหนดคอมพิวท์)
 2. หากมีป้ายข้อคำนึงอยู่บนแผงด้านหน้าของส่วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนเหนือปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ให้อ่านรายละเอียดบนป้าย จากนั้นถอดป้ายออกและนำไปทิ้ง ก่อนเปิดใช้งานโหนดคอมพิวท์
 3. ใช้เว็บอินเทอร์เฟซของ CMM ในการคืนค่าที่อยู่ IP ของโหนดคอมพิวท์ XClarity Controller โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเริ่มต้นเว็บอินเทอร์เฟซ
  หมายเหตุ
  หากคุณกำหนดค่าที่อยู่ IP แบบคงที่ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงโหนดจากระยะไกลหรือจากอุปกรณ์การจัดการจนกว่าที่อยู่ IP Lenovo XClarity Controller จะได้รับการคืนค่า
 4. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (VPD) ใหม่ ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดู อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 5. เปิดใช้งาน TPM/TCM ดู เปิดใช้งาน TPM/TCM

 6. หรือเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย (โปรดดู เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI)

 7. อัปเดตการกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบของแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่งที่ให้มา
สำคัญ
ก่อนที่จะส่งคืนส่วนประกอบของแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งฝาครอบช่องเสียบ CPU จากส่วนประกอบของแผงระบบใหม่ การเปลี่ยนฝาครอบของช่องเสียบ CPU:
 1. ถอดฝาครอบช่องเสียบออกจากส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU บนส่วนประกอบของแผงระบบใหม่ และจัดวางให้ถูกต้องเหนือส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU บนส่วนประกอบของแผงระบบที่ถอดออก

 2. ค่อยๆ กดขาฝาครอบช่องเสียบเข้าส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU โดยกดที่บริเวณขอบด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพินในซ็อกเก็ต คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบช่องเสียบติดตั้งแน่นดีแล้ว

 3. ตรวจสอบ ว่าฝาครอบช่องเสียบยึดเข้ากับส่วนประกอบของช่องเสียบ CPU แน่นดีแล้ว

หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลแผงระบบ ให้ทำตามคำแนะนำใน แยกชิ้นส่วนประกอบแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube