Skip to main content

FQXSPCA0002M: เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - พัดลมทำงานบกพร่อง

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0480

SNMP Trap ID

11

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบว่าติดตั้งพัดลมอย่างถูกต้อง
  2. หากมีการติดตั้งพัดลมที่มีปัญหา โปรดติดตั้งพัดลมใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบพัดลมด้วยสายตาเพื่อค้นหาความเสียหายทางกายภาพ ฝุ่น หรือการปนเปื้อนอื่นๆ หากใช่ ให้ล้างพัดลม แล้วติดตั้งพัดลม
  4. หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo