Skip to main content

FQXSPUN0023N: เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินการตรวจพบว่าเซนเซอร์เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0530

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
  2. เริ่มระบบใหม่
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนส่วนประกอบบนแผงระบบ (โปรดดูคู่มือการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์)