Skip to main content

FQXSPIO0014J : บัส [SensorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

บัส [SensorElementName] กำลังทำงานในสถานะลดความสามารถ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าบัสทำงานในสถานะลดความสามารถ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0246

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เสียบอะแดปเตอร์ใหม่ในช่องเสียบอื่น
  2. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง แล้วติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนในพื้นที่ของคุณ