Skip to main content

FQXSPIO0004L : บัสหมดเวลาบนบัส [SensorElementName]

บัสหมดเวลาบนบัส [SensorElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบบัสหมดเวลา

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0224

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ (UEFI และ XCC) ให้เป็นระดับล่าสุด
  2. โปรดใส่โปรเซสเซอร์ให้แน่นและรีบูตเซิร์ฟเวอร์
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดเปลี่ยนแผงระบบ (เฉพาะช่างเทคนิคบริการเท่านั้น)
  4. หากยังพบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo