Skip to main content

FQXSPPW0035M: เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0480

SNMP Trap ID

1

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 3.3V หรือ Planar 5V ให้เปลี่ยนแผงระบบ (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  2. ถ้าเซนเซอร์ที่ระบุเป็น Planar 12V ให้ตรวจสอบว่าติดตั้งแผง PDB อย่างถูกต้องและตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller เพื่อดูปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  3. หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง PDB หรือแผงระบบใหม่