Skip to main content

FQXSPUN0009G : เซนเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ

เซนเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการประกาศเซนเซอร์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0508

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

เริ่มระบบใหม่

  1. หากยังพบปัญหาอยู่ กด F1 หรือใช้ LXPM เพื่อทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ XCC