Skip to main content

FQXSPPW0101J : Redundancy Degraded สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ

Redundancy Degraded สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีมีประกาศ Redundancy Degraded จาก

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - แหล่งจ่ายไฟสำรอง

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0804

SNMP Trap ID

10

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรองรับปริมาณวัตต์ของ PSU ระดับประสิทธิภาพของ PSU และแหล่งจ่ายไฟ