Skip to main content

FQXSPCA0009M : เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อุณหภูมิ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0494

SNMP Trap ID

0

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ในข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับอุณหภูมิ
  2. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ตรวจสอบ GUI เว็บของ XCC เพื่อตรวจสอบค่าอุณหภูมิยังสูงกว่าข้อมูลจำเพาะของระบบหรือไม่
  3. โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo