Skip to main content

FQXSPOS4003I : ตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุแล้ว [arg1]

ตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังแพลตฟอร์มหมดอายุแล้ว [arg1]

การดำเนินงานทำให้ตรวจพบว่าตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังตัวโหลด OS หมดอายุแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - ตัวโหลดหมดเวลา

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0060

SNMP Trap ID

26

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. กำหนดค่าตัวจับเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังอีกครั้งให้เป็นค่าที่สูงขึ้น
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต BMC ผ่าน USB แล้ว
  3. ให้ทำการติดตั้ง RNDIS หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ cdc_ether สำหรับระบบปฏิบัติการอีกครั้ง
  4. ปิดใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวัง
  5. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  6. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง