Skip to main content

FQXSPEM4006I : Alert Configuration Global Event Notification ตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]

Alert Configuration Global Event Notification ตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: RetryLimit=[arg2], RetryInterval=[arg3], EntryInterval=[arg4]

ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Global Event Notification

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0110

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ