Skip to main content

FQXSPIO0003N : เกิดการรบกวนการวินิจฉัยบนระบบ [ComputerSystemElementName]

เกิดการรบกวนการวินิจฉัยบนระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการรบกวน Front Panel NMI / การรบกวนการวินิจฉัย

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0222

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

หากยังไม่ได้กดปุ่ม NMI ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เริ่มระบบใหม่
  2. หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่ ให้รวบรวมบันทึกการซ่อมบำรุงและติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo