Skip to main content

FQXSPPW0047M : เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (สูงกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการขึ้นสูงของเซนเซอร์สูงกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0494

SNMP Trap ID

1

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 3.3V หรือ Planar 5V ให้เปลี่ยนแผงระบบ (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  2. ถ้าเซนเซอร์ที่ระบุเป็น Planar 12V ให้ตรวจสอบว่าติดตั้งแผง PDB อย่างถูกต้องและตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller เพื่อดูปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยน PDB หรือแผงระบบใหม่