Skip to main content

FQXSPUP0002I : มีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]

มีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ในระบบ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0438

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ