Skip to main content

FQXSPSS4001I : การตั้งค่าทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8]

การตั้งค่าทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: Name=[arg2], Contact=[arg3], Location=[arg4], Room=[arg5], RackID=[arg6], Rack U-position=[arg7], Address=[arg8]

ผู้ใช้กำหนดค่าการตั้งค่าสถานที่

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0080

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ