Skip to main content

FQXSPNM4015I : การตั้งค่า DHCP เปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

การตั้งค่า DHCP เปลี่ยนแปลงเป็น [arg1] โดยผู้ใช้ [arg2]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่า DHCP

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0026

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ