Skip to main content

FQXSPPU0003N : [ProcessorElementName] ล้มเหลวด้วย IERR

[ProcessorElementName] ล้มเหลวด้วย IERR

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบการล้มเหลวของโปรเซสเซอร์ - สถานะ IERR

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - CPU

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0042

SNMP Trap ID

40

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ตรวจดูเว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์นี้
  2. เริ่มระบบใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo