Skip to main content

FQXSPMA0024G : เซ็นเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ

เซ็นเซอร์ [SensorElementName] ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการประกาศเซนเซอร์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - หน่วยความจำ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0508

SNMP Trap ID

43

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า DIMM ก่อนเกิดความล้มเหลวนี้ ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง DIMM ในลำดับการรวบรวมที่ถูกต้อง
  2. ใส่ DIMM ที่ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำขณะ POST และ DIMM ในช่องเสียบที่อยู่ติดกันกลับเข้าที่ หากมีการรวมเข้าด้วยกัน บูตเข้าสู่การตั้งค่า F1 และเปิดใช้งาน DIMM เริ่มระบบใหม่
  3. หากมีการอัปเกรด DIMM ก่อนที่จะเกิดปัญหา ให้อัปเดต UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  4. หากปัญหายังคงอยู่ รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  5. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo