Skip to main content

FQXSPSE4009I : การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ LDAP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]

การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ LDAP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1]: SelectionMethod=[arg2], DomainName=[arg3], Server1=[arg4], Server2=[arg5], Server3=[arg6], Server4=[arg7]

ผู้ใช้ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ LDAP

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0076

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ