Skip to main content

FQXSPNM4043I : เซิร์ฟเวอร์ SMTP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1] เป็น [arg2]:[arg3]

เซิร์ฟเวอร์ SMTP ถูกตั้งโดยผู้ใช้ [arg1] เป็น [arg2]:[arg3]

ผู้ใช้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ไม่มี

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0086

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ