Skip to main content

A01010800 : ประกาศการลดต่ำของอุณหภูมิ Inlet_Temp ที่ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้ว

ประกาศการลดต่ำของอุณหภูมิ Inlet_Temp ที่ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้ว

ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง - ลดต่ำ

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ