Skip to main content

A086F1006 : ประกาศข้อผิดพลาดของการกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

ประกาศข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

ข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟมาพร้อมกับกำลังไฟฟ้าและระดับของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากันหรือไม่
  2. หากไม่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟมีไฟเข้าและพิกัดกำลังเท่ากัน
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)