Skip to main content

A0B0B0806 : ประกาศลดความซ้ำซ้อนของ Cooling_Status จาก Fully Redundant

ประกาศลดความซ้ำซ้อนของ Cooling_Status จาก Fully Redundant

ลดความซ้ำซ้อนจาก Fully Redundant

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ BMC เพื่อระบุข้อผิดพลาดของพัดลม
  2. ใส่พัดลมอีกครั้ง หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนพัดลมที่ขัดข้อง
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)