Skip to main content

A08EF0401 : ยกเลิกประกาศความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

ยกเลิกประกาศความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

ตรวจพบแหล่งจ่ายไฟล้มเหลว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ