Skip to main content

A02810400: ยกเลิกการประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้ว

ยกเลิกการประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้ว

ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรง - ลดต่ำ

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ