Skip to main content

A04011002: ประกาศการลดต่ำของความเร็วพัดลมที่ระบุต่ำกว่าระดับร้ายแรงแล้ว

ประกาศการลดต่ำของความเร็วพัดลมที่ระบุต่ำกว่าระดับร้ายแรงแล้ว

ต่ำกว่าระดับร้ายแรง - ลดต่ำ

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ติดตั้งพัดลมที่บกพร่องซึ่งระบุโดยบันทึกเหตุการณ์ BMC
  2. หากเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ ให้เปลี่ยนพัดลม
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)