Skip to main content

A0C6F1007 : ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดการกำหนดค่าหน่วยความจำ DIMM

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดการกำหนดค่าหน่วยความจำ DIMM

ข้อผิดพลาดในการกำหนดค่า

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบเว็บไซต์ ServerProven เพื่อดูว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับ DIMM ที่รายงานหรือไม่ หากใช่ ให้เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่รองรับ
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง DIMM ที่รายงานไม่ตามกฎเกณฑ์การติดตั้ง DIMM หรือไม่ หากมี ให้ติดตั้งใหม่ตามกฎ
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง DIMM ที่รายงานไม่ถูกต้องหรือไม่ หากมี ให้ติดตั้งใหม่
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบ DIMM ที่รายงานด้วยสายตาเพื่อค้นหาความเสียหายทางกายภาพ ฝุ่น หรือการปนเปื้อนอื่นๆ บนขั้วต่อหรือวงจร หากมี ให้ปัดฝุ่น DIMM ทําความสะอาดหน้าสัมผัส และติดตั้งใหม่
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบช่องเสียบ DIMM ด้วยสายตาเพื่อค้นหาความเสียหายทางกายภาพ มองหาพลาสติกที่แตกหรือหักบนช่องเสียบ หากมี ให้ย้าย DIMM ไปยังช่องเสียบ DIMM อื่น
  6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ปิดเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากคอนโซลการจัดการ
  7. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)
หมายเหตุ
ดูกฎเกณฑ์การติดตั้ง DIMM ได้ในคู่มือการบํารุงรักษา
  • SR635: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y98/pdf_files.html
  • SR655: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/pdf_files.html