Skip to main content

เหตุการณ์ BMC ที่จัดเรียงตามความรุนแรง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการเหตุการณ์ BMC ที่จัดเรียงตามความรุนแรง (ข้อมูล ข้อผิดพลาด และคำเตือน)

ตารางที่ 1. เหตุการณ์ที่จัดเรียงตามความรุนแรง
ID เหตุการณ์สตริงข้อความระดับความรุนแรง
A01810400ยกเลิกการประกาศการลดต่ำของอุณหภูมิ Inlet_Temp ที่ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วข้อมูล
A01810407ยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของอุณหภูมิที่ระบุสูงกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วข้อมูล
A01810409ยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของอุณหภูมิที่ระบุสูงกว่าระดับร้ายแรงแล้วข้อมูล
A0181040Bยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของอุณหภูมิที่ระบุสูงกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้วข้อมูล
A02810400ยกเลิกการประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วข้อมูล
A02810402ยกเลิกการประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับร้ายแรงแล้วข้อมูล
A02810404ยกเลิกการประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้วข้อมูล
A02810407ยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วข้อมูล
A02810409ยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับร้ายแรงแล้วข้อมูล
A0281040Bยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้วข้อมูล
A04090200ยืนยันการปิดใช้งานอุปกรณ์พัดลม PSU ที่ระบุแล้วข้อมูล
A04810400ยกเลิกการประกาศการลดต่ำของความเร็วพัดลมที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วข้อมูล
A04810402ยกเลิกการประกาศการลดต่ำของความเร็วพัดลมที่ระบุต่ำกว่าระดับร้ายแรงแล้วข้อมูล
A056F0200ประกาศการบุกรุก Chassis_Intr หรือ physical_securityข้อมูล
A05EF0200ยกเลิกการประกาศการบุกรุก Chassis_Intr หรือ physical_securityข้อมูล
A07030201ยืนยันสถานะโปรเซสเซอร์ที่ระบุแล้วข้อมูล
A07830201ยืนยันสถานะโปรเซสเซอร์ที่ระบุแล้วข้อมูล
A086F0200ประกาศว่ามีการตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้วข้อมูล
A08870202ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบเหตุการณ์ที่ยืนยันประเภท **แหล่งจ่ายไฟ**ข้อมูล
A08EF0200ยกเลิกการประกาศว่ามีการตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้วข้อมูล
A08EF0401ยกเลิกประกาศความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้วข้อมูล
A08EF0402ยกเลิกประกาศการคาดการณ์การทำงานล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้วข้อมูล
A08EF0403ยกเลิกการประกาศการสูญเสียอินพุตแหล่งจ่ายไฟ ac หรือ dc แล้วข้อมูล
A08EF0406ยกเลิกการประกาศข้อผิดพลาดของการกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้วข้อมูล
A0B8B0206ยกเลิกประกาศการลดความซ้ำซ้อนของ Cooling_Status จาก Fully Redundantข้อมูล
A0C6F0204ประกาศว่ามีการปิดใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำที่ระบุแล้วข้อมูล
A0D6F0200ประกาศสถานะไดรฟ์ที่ระบุแล้วข้อมูล
A0D6F0207ประกาศว่าไดรฟ์กำลังอยู่ระหว่างการสร้างใหม่หรือการแมปใหม่แล้วข้อมูล
A0DEF0200ยกเลิกประกาศสถานะไดรฟ์ที่ระบุแล้วข้อมูล
A0DEF0207ยกเลิกประกาศว่าไดรฟ์กำลังอยู่ระหว่างการสร้างใหม่หรือการแมปใหม่แล้วข้อมูล
A0DEF0401ยกเลิกประกาศความล้มเหลวของไดรฟ์ที่ระบุแล้วข้อมูล
A106F0202ประกาศการรีเซ็ตพื้นที่บันทึกแล้วข้อมูล
A106F0204ประกาศว่า SEL เต็มแล้วข้อมูล
A136F0200ยกเลิกประกาศ Front Panel NMI / การขัดจังหวะของการวินิจฉัยข้อมูล
A146F0200ประกาศว่ามีการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วข้อมูล
A16090201ประกาศ BMC_Boot_Up แล้วข้อมูล
A1B6F0200ประกาศว่ามีการเชื่อมต่อสายที่ระบุแล้วข้อมูล
A21EF0400ยกเลิกประกาศการตรวจพบข้อผิดพลาดของสายเคเบิล/การ์ดที่ระบุแล้วข้อมูล
A226F0200ACPI ในสถานะการทำงานของ s0/g0ข้อมูล
A226F0205ACPI ในสถานะ Soft Off ของ s5/g2ข้อมูล
A236F0200ประกาศว่าตัวตั้งเวลา Watchdog2 หมดอายุแล้วข้อมูล
A236F0201ประกาศการฮาร์ดรีเซ็ตของ Watchdog2 แล้วข้อมูล
A236F0202ประกาศว่า Watchdog2 เครื่องดับแล้วข้อมูล
A236F0203ประกาศการเริ่มต้นระบบกำลังไฟ Watchdog2 แล้วข้อมูล
A236F0208ประกาศการรบกวนตัวตั้งเวลา Watchdog2 แล้วข้อมูล
A01010800ประกาศการลดต่ำของอุณหภูมิ Inlet_Temp ที่ต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วคำเตือน
A01010807ประกาศการขึ้นสูงของอุณหภูมิที่ระบุสูงกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วคำเตือน
A02010800ประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วคำเตือน
A02010807ประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วคำเตือน
A04010800ประกาศการลดต่ำของความเร็วพัดลมที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้วคำเตือน
A08070802ประกาศการเปลี่ยนสถานะแหล่งจ่ายไฟที่ระบุจากร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรงแล้วคำเตือน
A086F0802ประกาศยืนยันการคาดการณ์การทำงานล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้วคำเตือน
A086F0803ประกาศการสูญเสียอินพุตแหล่งจ่ายไฟ ac หรือ dc แล้วคำเตือน
A0B0B0806ประกาศลดความซ้ำซ้อนของ Cooling_Status จาก Fully Redundantคำเตือน
A106F0805ประกาศว่า SEL เกือบเต็มแล้วคำเตือน
A01011009ประกาศการขึ้นสูงของอุณหภูมิที่ระบุสูงกว่าระดับร้ายแรงแล้วข้อผิดพลาด
A0101200Bประกาศการขึ้นสูงของอุณหภูมิที่ระบุสูงกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้วข้อผิดพลาด
A02011002ประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับร้ายแรงแล้วข้อผิดพลาด
A02011009ประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับร้ายแรงแล้วข้อผิดพลาด
A02012004ประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้วข้อผิดพลาด
A0201200Bประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้วข้อผิดพลาด
A04011002ประกาศการลดต่ำของความเร็วพัดลมที่ระบุต่ำกว่าระดับร้ายแรงแล้วข้อผิดพลาด
A080B1001ประกาศการสูญเสียการสำรองแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้วข้อผิดพลาด
A086F1001ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลวข้อผิดพลาด
A086F1006ประกาศข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้วข้อผิดพลาด
A0C071002ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบเหตุการณ์ที่ยืนยันประเภท **หน่วยความจำ**ข้อผิดพลาด
A0C6F1007ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบข้อผิดพลาดการกำหนดค่าหน่วยความจำ DIMMข้อผิดพลาด
A0D6F1001ประกาศความล้มเหลวของไดรฟ์ที่ระบุแล้วข้อผิดพลาด
A136F1000ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการรบกวน Front Panel NMI / การรบกวนการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
A1B6F1001ประกาศข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าประเภทพัดลมแล้วข้อผิดพลาด
A216F1000ประกาศการตรวจพบข้อบกพร่องของสายเคเบิล/การ์ดที่ระบุแล้วข้อผิดพลาด