Skip to main content

A04090200 : ยืนยันการปิดใช้งานอุปกรณ์พัดลม PSU ที่ระบุแล้ว

ยืนยันการปิดใช้งานอุปกรณ์พัดลม PSU ที่ระบุแล้ว

ปิดใช้งานอุปกรณ์แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใด เช่น ชุดสายไฟ ขัดขวางการถ่ายเทอากาศจากแหล่งจ่ายไฟ
  2. เสียบแหล่งจ่ายไฟ n กลับเข้าที่ หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ n (n = หมายเลขแหล่งจ่ายไฟ)
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)