Skip to main content

A02810409 : ยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับร้ายแรงแล้ว

ยกเลิกการประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับร้ายแรงแล้ว

สูงกว่าระดับร้ายแรง - ขึ้นสูง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ