Skip to main content

A0C071002 : ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบเหตุการณ์ที่ยืนยันประเภท หน่วยความจำ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบเหตุการณ์ที่ยืนยันประเภท **หน่วยความจำ**

เปลี่ยนสถานะจากร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง DIMM ที่รายงานไม่ถูกต้องหรือไม่ หากมี ให้ติดตั้งใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบ DIMM ด้วยสายตาเพื่อค้นหาความเสียหายทางกายภาพ ฝุ่น หรือการปนเปื้อนอื่นๆ บนขั้วต่อหรือวงจร หากมี ให้ปัดฝุ่น DIMM ทําความสะอาดหน้าสัมผัส และติดตั้งใหม่
  3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบช่องเสียบ DIMM ด้วยสายตาเพื่อค้นหาความเสียหายทางกายภาพ มองหาพลาสติกที่แตกหรือหักบนช่องเสียบ หากมี ให้ย้าย DIMM ไปยังช่องเสียบ DIMM อื่น
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ปิดเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากคอนโซลการจัดการ
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)
หมายเหตุ
ดูกฎเกณฑ์การติดตั้ง DIMM ได้ในคู่มือการบํารุงรักษา
  • SR635: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y98/pdf_files.html
  • SR655: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/pdf_files.html