Skip to main content

FQXSPBR4000I : Management Controller [arg1]: การกำหนดค่าถูกกู้คืนแล้วจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

Management Controller [arg1]: การกำหนดค่าถูกกู้คืนแล้วจากไฟล์โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่า Management Controller จากไฟล์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0027

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ