Skip to main content

FQXSPPP4032I : เซิร์ฟเวอร์ถูกซอฟต์รีเซ็ต

เซิร์ฟเวอร์ถูกซอฟต์รีเซ็ต

เซิร์ฟเวอร์ถูกซอฟต์รีเซ็ต

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0176

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ