Skip to main content

FQXSPEM4030I: การทำงานที่กำหนดเวลาไว้ในตัวควบคุม RAID มีปัญหา โปรดดูรายละเอียดจากบันทึก RAID ในส่วนการจัดการเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

การทำงานที่กำหนดเวลาไว้ในตัวควบคุม RAID มีปัญหา โปรดดูรายละเอียดจากบันทึก RAID ในส่วนการจัดการเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])

ตัวควบคุม RAID มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดเวลาไว้

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0223

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ