Skip to main content

FQXSPBR4001I : สั่งให้โปรแกรมสำรอง ตัวควบคุมด้านการจัดการ หลัก [arg1] ทำงาน

สั่งให้โปรแกรมสำรอง ตัวควบคุมด้านการจัดการ หลัก [arg1] ทำงาน

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller สั่งการให้โปรแกรมสำรองหลักทำงาน

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0030

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ XCC ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหากลุ่มบางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส