Skip to main content

FQXSPPW0104J : ทรัพยากร Non-redundant:Sufficient จาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ

ทรัพยากร Non-redundant:Sufficient จาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant สำหรับ [RedundancySetElementName] ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับรูปแบบการใช้เมื่อชุดความซ้ำซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงจาก Redundancy Degraded หรือ Fully Redundant ไปเป็น Non-redundant:Sufficient

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - แหล่งจ่ายไฟสำรอง

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0806

SNMP Trap ID

10

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ:
  2. หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
  3. หากไฟ LED ในส่วน DC ไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกและติดตั้งใหม่
  4. หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดติด ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่