Skip to main content

FQXSPOS4002I :โปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] ไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้

โปรแกรมเฝ้าระวัง [arg1] ไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ระบบปฏิบัติการเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถจับภาพหน้าจอได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0029

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหากลุ่มบางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันคลัสเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนโซลูชันคลัสเตอร์ก่อนที่คุณจะทำการอัปเดตโค้ด ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. กำหนดค่าตัวจับเวลาโปรแกรมเฝ้าระวังอีกครั้งให้เป็นค่าที่สูงขึ้น
  2. ตรวจสอบให้แน่ว่าได้เปิดใช้งานอินเทอร์เฟสอีเทอร์เน็ต XCC ผ่าน USB
  3. ให้ทำการติดตั้ง RNDIS หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ cdc_ether สำหรับระบบปฏิบัติการอีกครั้ง
  4. ปิดใช้งานโปรแกรมเฝ้าระวัง
  5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง
  6. ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ XCC