Skip to main content

FQXSPBR4002I : การรีเซ็ต ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] มีสาเหตุมาจากการกู้คืนค่าเริ่มต้น

การรีเซ็ต ตัวควบคุมด้านการจัดการ [arg1] มีสาเหตุมาจากการกู้คืนค่าเริ่มต้น

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ Management Controller ถูกรีเซ็ตเนื่องจากผู้ใช้กู้คืนการกำหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้น

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0032

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ