Skip to main content

FQXSPWD0003I : เริ่มต้นระบบ [ComputerSystemElementName] ใหม่โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName]

เริ่มต้นระบบ [ComputerSystemElementName] ใหม่โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง [WatchdogElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเริ่มต้นระบบใหม่โดยโปรแกรมเฝ้าระวัง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0374

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ