Skip to main content

FQXSPSD0002G : ความล้มเหลวที่คาดการณ์บน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]

ความล้มเหลวที่คาดการณ์บน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการคาดการณ์ข้อผิดพลาดของอาร์เรย์

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - การคาดการณ์ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0168

SNMP Trap ID

27

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. เปลี่ยนไดรฟ์ที่ระบุในการบำรุงรักษารอบต่อไป
  2. หากปัญหายังคงอยู่หลังจากเปลี่ยน ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo