Skip to main content

FQXSPPW2057I : เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

เซนเซอร์ [SensorElementName] ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าเซนเซอร์ยกเลิกประกาศการเปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - พลังงาน

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0521

SNMP Trap ID

164

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟ:
  2. หากไฟ LED ในส่วน AC ไม่ติด ให้ตรวจสอบสายไฟและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
  3. หากไฟ LED ในส่วน DC ไม่ติด ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกและติดตั้งใหม่
  4. หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดติด ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่